torsdag 24 apr 2014
Skriv ut
 
 

 

Ny kameralagstiftning SFS 2013-460

 

Den nya kameralagen ersätter SFS 1998:150 och PUL 2.0. En förändring i den nya lagen är att PUL nu har spelat ut sin roll för kameraövervakning. I praktiken har detta uppnåtts genom att ett antal bestämmelser i PUL helt enkelt uppgår i den nya kameraövervakningslagen.  

Kamerans placering är fortfarande viktig

Även i denna lag kommer kamerans placering och riktning vara av avgörande betydelse. För kameror riktade mot ”plats dit allmänheten har tillträde” är huvudregeln, precis som tidigare, att tillstånd krävs från länsstyrelsen för att sätta upp kameran. I vissa fall är dock en anmälan till länsstyrelsen tillräcklig och dessa fall har blivit fler och utvidgats i den nya lagen. Under vissa förutsättningar räcker det med anmälan för övervakningskameror som används i butiker, bankomater, tågvagnar och stationer i tunnelbanan samt i parkeringshus.

 

Endast anmälan för butiker

Vad det gällerbutikerså kan numera en hel butik vara föremål för kameraövervakning med stöd av anmälan (och inte som i dag bara vid kassan och in- och utgångarna), dock med undantag för omklädningsrum, provhytter, toaletter och liknande utrymmen.

 

”Plats dit allmänheten inte har tillträde”

Länsstyrelserna kommer även i fortsättningen att hantera tillståndsprövningar, anmälningar och operativ tillsyn av att kameralagen efterlevs på platser dit allmänheten har tillträde.
För kameror som riktas mot ”plats dit allmänheten inte har tillträde” krävs det inte tillstånd från länsstyrelsen men väl att övervakningen sker med stöd av lagens bestämmelser. Det finns två olika lagliga grunder för sådan övervakning. För det första kan övervakning ske om den som ska övervakas lämnar sitt ”frivilliga, särskilda och otvetydiga” samtycke till övervakningen. Den andra möjligheten, som inte kräver samtycke, och därför tveklöst kommer att bli den vanligaste, är att övervakningen dels behövs för ett berättigat ändamål, dels att övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Förebyggande, avslöjande och utredning av brott samt förhindrande av olyckor nämns uttryckligen som exempel på sådana berättigade ändamål.

Intresseavvägning
Vid intresseavvägningen ska man särskilt beakta hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas.Precis som tidigare kommer Datainspektionen att ha hand om den operativa tillsynen av kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde. En nyhet är dock att Datainspektionen dessutom ska ha ett så kallat centralt tillsynsansvar för all kameraövervakning samt att Datainspektionen ska överta justitiekanslerns rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut i frågor om kameraövervakning, för att tillvarata allmänhetens intressen.

Böter och fängelse

Den som bedrivit kameraövervakning i strid med den nya lagen riskerar – utöver straffrättsliga påföljder som böter eller fängelse – att även behöva ersätta den övervakade för ”skada och kränkning av den personliga integriteten” som den olagliga kameraövervakningen orsakat.

Upplysningsplikt
Oavsett hur kameran riktas innehåller den nya lagen generella bestämmelser om till exempel upplysningsplikt, regler för behandling av bild- och ljudmaterial, överföring av material till tredjeland, sekretess och olika påföljder i form av föreläggande, skadestånd och straff.
En annan nyhet är att en separat skadeståndsparagraf har införts i den nya lagen. Bestämmelsen är en direkt motsvarighet till PULs skadeståndsbestämmelse och bygger på den så kallade missbruksprincipen.

Inspelat material

Den nya lagen medför vidare ett visst stärkt sekretesskydd för inspelat bild- och ljudmaterial. Huvudregeln är att sekretess gäller för allt inspelat material och att materialet bara får användas för det ändamål för vilket det spelades in, den så kallade finalitets principen. Privata aktörer som bedriver kameraövervakning får lämna ut inspelat material till åklagare, polis, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket, om uppgiften behövs för att utreda ett begånget brott som omfattas av fängelsestraff – eller för att förebygga, förhindra eller upptäcka sådant brott.
Utlämnande kan också ske i vissa andra fall, exempelvis till kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst, om uppgiften behövs för att förebygga en förestående olycka. Det är värt att understryka att lagens regler om sekretess inte gäller för det allmännas verksamhet, eftersom sekretess i sådan verksamhet istället omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Kameror i hemmet

En fråga där LAK uppenbart var i behov av uppdatering gällde kameror som används av privatpersoner i deras hem. En bokstavlig tolkning av LAK innebar nämligen att t.ex. att varje webbkamera eller annan kamera i privat hemmiljö skulle skyltas med information om kameraövervakningen. Detta är förstås, en otidsenlig regel i dagens kameratäta samhälle.
För att komma tillrätta med detta innehåller den nya lagen ett generellt undantag för kameraövervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen sker av en privatperson ”som ett led i en verksamhet av rent privat natur”.

Sammanfattning
Det kan konstateras att den nya lagstiftningen om kameraövervakning visserligen förenklar och förtydligar regelverket men att den knappast innehåller några väsentliga nyheter för de personer och säkerhetsföretag som arbetar med övervakningskameror. Att ersätta PUL och införa undantag för kameror i privat miljö var välkommet men får närmast betraktas som nödvändiga åtgärder för att upprätthålla lagstiftningens trovärdighet och relevans.

Enligt Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) ska kameraövervakningslagen inte tillämpas på kameror uppsatta i Sverige där den som bedriver övervakningen är ”etablerad” i annat EU-land men inte i Sverige. Det är alltså i princip möjligt att kringgå den svenska lagen genom att undvika ”etablering” i Sverige – även om kraven för att anses ”etablerad” är låga.
Slutligen återstår att se om Datainspektionens nya uppgifter och befogenheter inom kameraövervakningsområdet kommer att leda till en mera effektiv tillsyn och ökad rättssäkerhet…

 

Lagen i sin helhet: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2013-460/